2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (02.07.2018წ)

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადების შესრულება (9 თვის გეგმა)

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადების შესრულება (12 თვე)

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (აპრილი)

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (მაისი)

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (ივნისი)

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

2020 წლის სახელწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (იანვარი)

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (აპრილი)

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (მაისი)

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (ივნისი)

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (აგვისტო)

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (9თვის გეგმა)